Otwarty konkurs ofert na nr 38/2019 na zadanie: Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

 

Zadanie ma być realizowane w budynku przy ul. Bukowskiej 27/29 i polegać na:

1.       inkubowaniu organizacji pozarządowych - czyli wspieraniu mieszkańców miasta Poznania w procesie tworzenia nowych organizacji pozarządowych, młodych organizacji oraz organizacji pozarządowych wymagających wzmocnienia:

- celem inkubatora jest przygotowanie organizacji i grup nieformalnych do samodzielnego funkcjonowania przy założeniu, że wsparcie świadczone jest maksymalnie przez 12 miesięcy i nie dłużej niż na czas realizacji zadania tj. do 31 października 2020 roku;

- Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są stworzenia programu inkubacji organizacji, który powinien zostać przedstawiony w punkcie IV. 6 Oferty;

- program powinien zawierać kryteria wyboru organizacji do inkubacji. Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia w sprawozdaniu sposobu inkubowania organizacji w uwzględnieniem podjętych działań.

2.       prowadzeniu szkoleń, warsztatów, poradnictwa itp.  - celem tego zadania powinien być rozwój potencjału organizacji pozarządowych i wolontariatu w Poznaniu:

- w punkcie IV. 6.Oferty, należy przedstawić program szkoleń z podziałem na lata i miesiące (rok 2019 i 2020) z uwzględnieniem tematyki i liczby potencjalnych beneficjentów.

3.       promocji i integracji organizacji pozarządowych i wolontariatu poprzez realizację samodzielnych działań oraz włączanie się w działania Miasta Poznania:

- wspieranie i pomoc przy organizacji spotkań i szkoleń, w tym także wsparcie przy promowaniu odbywających się inicjatyw w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;

- promocja działań realizowanych w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;

- Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są w punkcie  IV. 6 Oferty do przedstawienia koncepcji działań promocyjno-informacyjnych oraz planu uczestnictwa w akcjach/inicjatywach Urzędu Miasta Poznania.

4.       zarządzaniu pomieszczeniami Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: 

- zapewnienie miejsce na realizację celów społecznych w postaci miejsca i infrastruktury do pracy biurowej oraz prowadzenia spotkań i szkoleń; 

- w  punkcie IV. 6. Oferty,  Oferent(-ci) jest/są zobowiązani do przedstawienia koncepcji zarządzania przestrzenią i nieodpłatnego udostępniania  pomieszczeń.

5.       wsparciu organizacji pozarządowych w zakresie obsługi platformy witkac.pl:

- Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są  do przedstawienia w punkcie IV. 6 Oferty  zakresu wsparcia w obsłudze platformy witkac.pl.

6.       Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 7 lutego 2019.

7.       Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, lub w kancelarii Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, w terminie nie późniejszym niż do 12 lutego 2019 roku.

8.       W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

9.       Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 marca 2019 roku  maksymalnie do 31 października 2020 roku.

10.   Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 marca 2019 do 31 października 2020 roku.

11.   Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 1 marca 2019 roku do 31 października 2020 roku.

12.   Na czas realizacji zadania, podmiotowi wyłonionemu w konkursie przysługuje prawo do korzystania z pomieszczeń w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na podstawie umowy najmu zawartej z administratorem budynku przy ul. Bukowskiej 27/29. Jeśli zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach przy ulicy Bukowskiej 27/29 Oferent(-ci) będą zobowiązani do:

- zawarcia umowy z administratorem budynku;

- stosowania zasady funkcjonowania określone przez administratora budynku.

13.     90% dostępnej powierzchni pomieszczeń przy ulicy Bukowskiej 27/29 ma stanowić  powierzchnię ogólnododostępną. 

14.    Oferent(-ci) zobowiązany(-i) jest/są do wypełnienia w całości w punkcie IV. 5 oferty, (w tym pola „Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego”) w szczególności następujących rezultatów (z podziałem na rok 2019 i 2020):

- liczby organizacji i grup nieformalnych, którym zostanie udzielona;

 - liczby inicjatyw dla mieszkańców, które odbędą się w pomieszczeniach Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu;

 - liczby użyczeń sal będących w dyspozycji Centrum;

- procentowego wykorzystania pomieszczeń w spotkanio-godzinach przez organizacje nie będące Operatorami.

15.   Oferent(-ci) może(-gą) zaproponować nazwę Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, która musi być zaakceptowana po wyborze oferty przez Miasto Poznań.  

 

 

Zadania mogą być realizowane od 2019-03-01 do 2020-10-31 

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2019-02-12 15:30:00 
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Kancelaria Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, lub kancelaria Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań 

Kwota przeznaczona na dotacje: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) 
Kwota dotacji na zadanie od:

·         dotacja na rok 2019: 100 000,00 zł

·         dotacja na rok 2020: 100 000,00 zł

 

Szczegóły w załączniku: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=8866