Organizacje oraz instytucje korzystające z pracy wolontariuszy mają obowiązek przed przystąpieniem do współpracy zawrzeć porozumienie. W zależności od czasu trwania, umowa może mieć formę ustną lub pisemną.

 

Umowa ustna vs. pisemna

Biorąc pod uwagę okres trwania współpracy pomiędzy korzystającym a wolontariuszem, porozumienie może zostać zawarte ustnie lub pisemnie. Formę ustną może mieć porozumienie dotyczące sporadycznej lub krótkoterminowej współpracy (np. 2 lub 3 dni). W sytuacji, gdy świadczenia wolontariackie mają charakter ciągły lub długoterminowy i trwają ponad 30 dni, instytucja strony muszą zawrzeć porozumienie pisemne (art. 44 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Bez względu na to czy porozumienie ma formę pisemną, czy ustną, muszą być nim uregulowane następujące kwestie: zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia przez wolontariusza oraz sposób rozwiązania porozumienia. Pozostałe elementy korzystający i wolontariusz mogą kształtować w sposób dowolny. Umowy nie trzeba  nigdzie rejestrować, sporządzana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Należy pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy z osobą niepełnoletnią wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na wolontariat osoby małoletniej.

Ubezpieczenie wolontariusza

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Zgodnie z art. 46 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jeżeli porozumienie z wolontariuszem zawarte jest powyżej 30 dni obowiązek  ubezpieczenia wolontariusza przechodzi na skarb państwa na podstawie znowelizowanej tzw. „małej ustawy wypadkowej” (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach).

 

Zaświadczenie

Na żądanie wolontariusza, korzystający jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o rodzaju i zakresie wykonywanych świadczeń przez wolontariusza. Na prośbę wolontariusza korzystający może również przedłożyć pisemną opinię dotyczącą współpracy z wolontariuszem. 

 

Ewidencja czasu pracy wolontariusza

Ustawa nie wskazuje, w jaki sposób określić czas pracy wolontariusza. W porozumieniu zamieszcza się, np. postanowienie, że wolontariusz będzie wykonywał powierzone mu czynności trzy razy w tygodniu po 2 godziny. Oznaczenie czasu realizacji zadań przez wolontariusza jest o tyle istotne, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu, konieczne będzie ustalenie czy wypadek miał miejsce podczas wykonywania świadczenia na rzecz korzystającego. Powyższe ma szczególne znaczenie dla przyznania ubezpieczenia.

 

Rozwiązanie porozumienia

 

Porozumienie o współpracy, zgodnie z ustawą, powinno wskazywać możliwości jego rozwiązania. Nie ma jednak sprecyzowanej formy, w jakiej należy tego dokonać. Najbardziej odpowiednie i najbezpieczniejsze wydaje się rozwiązanie porozumienia za pomocą formy pisemnej, ponieważ wtedy nie pojawią się wątpliwości czy wolontariusz nadal wykonuje świadczenie na rzecz korzystającego.

 

Źródło: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

2. https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-wobec-wolnotariuszy (dostęp: 17.01.2019 r.).

3. 
https://www.infor.pl/prawo/umowy/inne-umowy/296369,Umowa-z-wolontariuszem.html (dostęp: 17.01.2019 r.)