Organizacje, które korzystają z usług wolontariuszy zobowiązani są do ubezpieczenia swoich pracowników. Obowiązek ten należy do organizacji, jeśli zatrudnia wolontariusza na czas krótszy niż 30 dni. W sytuacji, kiedy porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich jest zawarte na czas dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie od NNW jest gwarantowane przez państwo.

 

Czym jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; realizowany jest poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

 

Obowiązek ubezpieczenia wolontariusza przez organizacje pozarządowe

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organizacje pozarządową obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zgodnie z art. 46 ust. 3, 4 i 6 ustawy, wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie NNW. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie kosztów leczenia pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

 

Ubezpieczenie wolontariusza przez państwo

 

Jeżeli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez Państwo Polskie na podstawie znowelizowanej tzw. "małej ustawy wypadkowej" (ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach). W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie z wolontariuszem porozumienia o współpracy – umowy woluntarystycznej  która jest niejako promesą polisy ubezpieczeniowej.

 

Obowiązki na skutek wypadku

 

Należy zaznaczyć, że postępowanie na skutek wypadku wolontariusza w trakcie zaangażowania w działania na rzecz organizacji będzie uzależnione od umowy, która została zawarta z wolontariuszem oraz rodzaju ubezpieczenia, które zostało mu zapewnione. W sytuacji, kiedy porozumienie pomiędzy korzystającym a wolontariuszem zawarte jest w formie ustnej lub pisemnej z czasem współpracy nieprzekraczającym 30 dni, organizacja angażująca zobowiązana jest wykupić ubezpieczenie od NNW.

W przypadku porozumienia na czas dłuższy niż 30 dni należy:

- wypełnić kartę wypadkową, która określa okoliczności zaistniałego wypadku;

- udać się do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia o stwierdzonym urazie;

- sporządzić ksero porozumienia z wolontariuszem.

Powyższe dokumenty po zakończeniu leczenia i rehabilitacji należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na miejsce działania organizacji, z którą współpracował wolontariusz. ZUS jest instytucją, która przeprowadza procedurę odszkodowawczą.

 

Źródło:

1.      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

2.      https://poradnik.ngo.pl/obowiazki-wobec-wolnotariuszy (dostęp: 17.01.2019 r.).