Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest jednostką koordynującą współpracę Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Znajduje się w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. Na co dzień zajmujemy się m.in.:

 • koordynowaniem działań Urzędu Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowanie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
 • obsługę elektronicznej platformy Witkac.pl,
 • aktualizacją i uproszczeniem wewnętrznych procedur regulujących tryb i zasady przyznawania dotacji na zadania zlecane organizacjom pozarządowym,
 • organizowaniem szkoleń z zakresu udzielania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Miasta Poznania
 • prowadzimy rejestr dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym zarówno w trybie otwartych konkursów ofert, jak i w trybie pozakonkursowym,
 • koordynujemy  konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez udostępnianie organizacjom do zaopiniowania w formie elektronicznej projektów aktów prawa miejscowego,
 • opracowujemy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi,
 • obsługujemy i koordynujemy działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • promujemy środowiska poznańskich organizacji pozarządowych, idei wolontariatu oraz aktywności społecznej,
 • nadzorujemy działalność Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.